GettyImages-1349338605

Fastpris forbruksprofil

Tilpass din fastprisavtale til din forbruksprofil.

Forbrukstilpasning

Vi tilbyr to ulike fastprisavtaler basert på forbruksprofil. For å finne den rette fastprisavtalen må vi se på hvilken forbruksprofil du har.

Forbruksprofiler

 • Standard forbruksprofil - sesongpåvirket forbruk
 • Flat forbruksprofil - stabilt forbruk gjennom hele året
Andel av årlig strømforbruk

Standard forbruksprofil

Den årlige avtalte mengden strøm (kWh) blir først fordelt på hver måned etter en spesifisert profil. Så blir den avtalte mengden strøm for hver måned jevnt fordelt over alle timer i måneden.

For en bedrift som har avtalt å bruke 50.000 kWh strøm i løpet av et år, vil dette medføre at man blir avregnet til den avtalte prisen for 8,27 kW hver time gjennom januar i et normalår (50.000 kWh * 12,31% / 744 timer).
Les mer
image-png-Sep-16-2022-07-45-23-43-AM

Flat forbruksprofil

Avtalt årlig mengde (kWh) fordeles jevnt ut over alle timer i hvert år gjennom avtaleperioden.

For en bedrift med en årlig avtalt mengde på 50.000 kWh vil dette resultere i at man avregnes til avtalt pris for 5,71 kW hver time gjennom et normalår (50.000 kwh / 8760 timer).
Les mer
Normalår for flat og standard forbruksprofil

Flat eller standard fastprisavtale

Grafen viser strømforbruket gjennom et normalt år for to ulike forbruksprofiler. En standard forbruksprofil har vanligvis et høyere strømforbruk i vintermånedene og lavere i sommermånedene. Den flate forbruksprofilen har et stabilt strømforbruk gjennom hele året.
Les mer
section_ekspress

Bli kontaktet

Hvis du tenker at fastpris kan være interessant for din bedrift, er det bare å fylle ut skjemaet under så tar vi kontakt.
Les mer

Ofte stilte spørsmål om fastprisavtaler

Hvem passer en fastprisavtale for?
 • Vårt generelle råd er at hver enkelt må gjøre en nøye vurdering av om man har et strømforbruk som er tilpasset avtaleformen, hvor stort behov man har for en slik forutsigbarhet, hvor lang tid man ønsker det for og hvor mye av forventet fremtidig årlig forbruk som eventuelt skal bindes til fastpris. Det er viktig at man tar et bevisst valg og har rett motiv for å binde prisen.

 • Fastpris kan være et godt alternativ for bedrifter som ønsker en høy grad av forutsigbarhet rundt sin strømpris, og for de som frykter høyere markedspriser enn det som er forventet for årene fremover.

 • Ved inngåelse av en fastprisavtale oppnår man denne forutsigbarheten, men man må også forholde seg til at det er en bindende avtale om at prisen som avtales vil gjelde gjennom hele avtaleperioden, uavhengig av hvordan prisen i markedet utvikler seg. 
Hvor mye av totalforbruket bør jeg binde til fastpris?
 • Forventet årlig forbruk er ofte et godt utgangspunkt for å oppnå størst grad av forutsigbarhet, men bedriften kan også velge å avtale en lavere mengde (kwh) til fastpris per år dersom det passer bedriftens behov bedre.

 • Det bør også tas hensyn til at avtalt mengde i avtalen er bindende, slik at man må vurdere å kun avtale fastpris for det forbruket som er stabilt hvert år.
Hva skjer når vi bruker mer eller mindre strøm enn avtalt for fastpris?
 • Avvik mellom avtalt volum og reelt forbruk vil avregnes time for time per målepunkt etter Nordpool områdepris og spesifiseres på faktura som enten under- eller overforbruk. 

 • Underforbruk: Avviket i alle timer med lavere forbruk enn avtalt vil vises på faktura som «Volumavvik underforbruk til spotpris» med en vektet snittpris for de aktuelle timer og et beløp som vil kreditere dere.

 • Overforbruk: Avviket i alle timer med høyere forbruk enn avtalt vil vises på faktura som «Volumavvik overforbruk til spotpris» med en vektet snittpris for de aktuelle timer og et beløp som vil være en tilleggskostnad.
Hva om vi har flere strømmålere?
 • Man inngår en avtale om en avtalt mengde strøm pr år per prisområde. Ved målepunkt i forskjellige prisområder skal det inngås en avtale per prisområde.

 • Dersom man har flere målepunkt i samme prisområde kan avtalt mengde fordeles etter ønske per målepunkt. Det er dog en betingelse at sum av avtalt mengde innenfor hvert prisområde er i tråd med totalt avtalt årlig mengde fra kontrakten.
Kan avtalen overføres til ny eier på en adresse?

Ved behov, og dersom ny avtalepart aksepterer vilkår, pris og avtalt forbruk i den aktuelle avtale, kan inngåtte fastprisavtale overføres til et nytt foretak for de aktuelle målepunktene. Dette forutsetter dog at nytt foretak oppfyller de krav Fortum Strøm har til sine fastpriskunder.